Bidrag

Kåren erhåller/arbetar med en mängd olika bidrag till stöd för kårens verksamhet.

Ledarna är nyckelpersoner för att skapa underlag till bidrag baserade på närvaro/deltagande. Dessa bidrag är…

 1. Stadsbidrag via studieförbundet Sensus.
 2. Stadsbidrag via Scouterna.
 3. Aktivitets-/Verksamhetsstöd via Lerums kommun.

Till kåren ansöker vi årligen om bidrag från kommunen relaterat till våra fastigheter.

 1. Lokal- och anläggningsbidrag, kan sökas en gång/år.
 2. Investeringsbidrag, kan sökas två ggr/år.

Avdelningsledarnas administrationsarbete

För att göra ledarvardagen enkel rekommenderas följande arbetsordning/principer att jobba efter;

Vid Terminsstart, var transparent med när avdelningen är startklar för terminen

Anslå  program och kontaktpersoner för avdelningen via grenens, avdelningens sidor på kårens hemsida. (Då ser även övriga kårmedlemmar att avdelningens program och organisation är fastslagen för terminen).

Under terminen

Håll Scoutnet uppdaterat med avseende på aktiva scouter i avdelningen. Indela i avdelningens scouter i patruller.

Meddela administratör i Skojjt när avdelningen är uppdaterad i Scoutnet eller om den ändras. (Då kan aktuell info från Scoutnet laddas över till Skojjt).

Registrera närvaro löpande under terminen i Skojjt. Både för avdelningens terminsprogram samt för ledarnas studiecirkel för ledarutveckling (termins,-, hajk-/lägerplanering, kårdagar).

Studiecirkel/annan fortbildning  (grupp) startas som e-lista i början av termin när man har koll på vilka ledare avdelningen har. (dvs när avdelningens sida på kårens hemsida är uppdaterad). Meddela kårens sensus-samordnare vilka ledare som ska stå som huvudledare för respektive grupp.

Vid terminens slut, rapportera närvaro till kårens samordnare för ansökan om kommunalt aktivitets-/verksamhetsstöd samt till Sensus e-lista.

Efter terminsavslutning, kolla så att registrering i Skojjt ser bra ut och är komplett.

Lägga in scouter och schema i respektive Sensus e-lista för avdelning samt signera och skapa underlag för nästa termin (då är det färre att lägga in nästa gång).

[Om det upplevs svårt att läsa direkt från Skojjt på skärmen till Sensus e-lista så gå via att exportera från Skojt till excelrapport  eller via csv-fil. Sortera och filtrera i excell i önskade sensusgrupper. Genom att sortera smart så blir det mer som att fylla i ett mönster i e-listan än att registrera enskilda personer per datum…]

Klart med ansökan om ersättning från Sensus.


Vi kan efter klartecken från avdelningsledaren läsa ut hela kårens registrerade närvaro för terminen direkt till excel som sedan per automatik sammanställs för att enkelt utföra ansökan av kommunalt  aktivitetsstöd. Meddela Jacob Schlyter när avdelningen är klar för överläsning. Jacob levererar underlag till kassören samt lagrar uppgifter om närvaro i tio år inom kårens arkiv enligt reglemente för GDPR.

Nedan följer en detaljerad beskrivning av avdelningsledarens Sensusadministration
 1. Skapa listan från föregående termin 30 sekunder. (Tillämpas för listor med en termins varaktighet, fortbildningen/studiecirkeln utgörs av terminens program)Alt skapa in ny lista, 5-10 minuter. (Tillämpas om vi ej skapa lista enligt ovan samt om det är en studiecirkel för ledarutveckling. Dessa listor skörs med ett års varaktighet vt-ht och följer en avdelnings verksamhetsår. Även vid listor anslutande till tex sommarläger så kan detta alternativ med fördel tillämpas.)
 2. Underlag för schema skapas utifrån bedömt antal fräffar, första datum och tider för veckomöten, 30 sekunder.
 3. Inläggning scout = ca 10 klick/scout. 30 sekunder/scout.
 4. Justera schema inkl hajker etc = 10 min/lista.
 5. Lägga in närvaron ca 20 min/lista.
 6. Signera och skapa förlaga ca 3 min/lista.
Avdelningenledarens Scoutnetadministration
 1. Hålla medlemsregistret löpande uppdaterat med aktiva scouter.Avregistrera icke medlemmar som anmält att de önskar sluta.

  Hantera löpande in nya medlemmar via väntelistan.
  Återkoppla inom någon dag till sökanden att du sett ansökan, kom gemensamt överens om att ansvara för kontakten om inte omgående godkännande av medlemskap. Vid hantering av medlem i kö, ange i Noteringar vad som överenskommits, när och mellan vilka.

  Använd mellansteget ‘Medlemmar som väntar på godkännande’ om scouten bara vill prova på. Då skickas ej räkningar ut men scouten kommer med i e-postlistor om roller respektive avdelning angetts.

  Ange tillhörighet till avdelning, Lägg in rätt roller för ledare/funktionärer samt sätt rätt Terminsavgift.

 2. Genomföra aktiviteter med föreningsdemokrati under höstterminen. Patrullens = Medlemsföreningens dokumentation ska bestå av verksamhetsberättelse, protokoll från årsmöte samt stadgar.
 3. Per den 31/12 ha avdelningens patruller indelade så som de utfört dokumentationen för demokratimötet//eller ingående delar som verifierar utbildning i föreningsdemokrati.

Sammanställning

Sammanställning bidrag och stöd