Ledarna

Såklart så finns det självklart ledare. Ledarna är allt från föräldrar till nya RS och ”gamla rävar”. Detta leder oftast till en bra kombination mellan gammalt och nytt.

Alla ledare ställer helt frivilligt upp på sin fritid. Vartannat år ska alla ledare genomföra Scouternas kurs Trygga Möten. Vi arbetar efter Scoutmetoden http://www.scouterna.se/om-scouterna/vad-ar-scouterna/scoutmetoden/ mer info om kårens rutiner och styrande dokument erhålls i samband med att man startar som ledare.

Grenansvarig ledare

Inom varje gren (Bäver, Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover (RS)) finns det en grenansvarig ledare, Som Grenansvarig tillser man att …

Terminsplanering genomförs resulterande i terminsprogram. Ge gamla exempel, sammanställ vilka datum via har för terminen samt vilka förutbestämda datum/aktiviteter vi har. Målspårens tillämpning i programmet. Märken samordnat, registrera i märkesmatris. Ange vem som planerar respektive möte, vem som bereder mötet för respektive avdelning samt vem som återställer material från veckans möte. Förankra kårens policys och krishanteringsplan.

Ansvarar för grenens åldersgrupp inom kårens kö-/väntelista.

I slutet av terminen, inventera ledarkåren inför kommande termin.

Ansvarig avdelningsledare

Inom varje avdelning finns det en ansvarig avdelningsledare samt en eller flera avdelningsledare. Ansvarig avdelningsledare ansvarar för att avdelningens verksamhet genomförs enligt scouternas och Lerums scoutkårs riktlinjer. Introducera nya ledare i ledarrollen och till kåren. Löpande rekrytera/se över behov av nya ledare. Registrering respektive avregistrering av medlemmar i Scoutnet samt indelning av scouter i patruller. In för terminsstart lägga in kommande termins program som bild och pdf på avdelningens hemsida samt uppdatera avdelningens ledare. Föregående termins program länkas. Registrera deltagande samt redovisa underlag för statsbidrag och lokalt aktivitetsstöd.

Avdelningsledare

Leder verksamheten efter bästa förmåga.

Ledarens uppgifter

I våra system har alla avdelningsledare samma behörigheter och möjligheter att delta och bidra till kårens utveckling.

Avdelningsledarna gemensamt styr över hur ansvar för funktioner inom grenen och avdelningen fördelas.

Exempel på uppgifter att fördela är;

Skapa terminsprogram.
Bereda möten.
Bereda hajker.
Delta i lägerkommittéer.
Hantera avdelningens dialog med föräldrar.
Hantera avdelningens information på vår hemsida.
Kommunicera via våra sociala medier.
Arkivera inom kårens Google/Teamenheter.
Hantera avdelningens väntelista via scoutnet.
Hantera avdelningens medlemmar via scoutnet.
Säkra uppdaterad medlemsinformation via scoutnet.
Löpande registrering av närvaro
Redovisa underlag för ansökan om stadsbidrag (via Scouterna, Sensus) samt ansökan om kommunalt aktivitetsstöd.

Se också ‘ett scoutår i Lerums Scoutkår’ för uppgift om ungefärliga tider som olika saker utförs.